Bieżąca administrowanie i eksploatacja nieruchomości wspólnej

Aktualizacja danych Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. REGON i NIP.

Przygotowywanie planu rozwoju nieruchomości w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty

Negocjowanie z firmami obsługującymi wspólnotę najkorzystniejszych warunków

Dzięki starannemu zarządzaniu obniżanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej

Sprawne podejmowanie uchwał za pomocą wszystkich możliwych form kontaktu z właścicielami tj. karty papierowe, elektroniczne głosowanie, kontakt bezpośredni na nieruchomości

Skutecznie podejmujemy działania związane z likwidacją ewentualnych szkód w ramach ubezpieczenia nieruchomości

Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia stosownych uchwał, umożliwiających funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej,

Regularne i skuteczne przeglądy nieruchomości w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług

Szybka reakcja na usterki i szkody powstałe na terenie nieruchomości

Przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentów nieruchomości

Systematyczne spotkania i kontakt z Zarządem

Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej na zewnątrz w zakresie określonym w umowie o administrowanie

Udzielanie właścicielom wyczerpują-cych informacji dotyczących obsługiwanej nieruchomości. Traktujemy wszystkich z szacunkiem i troską na jaką zasługują

Prowadzenie czynności związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynku

Przedstawianie Zarządowi Wspólnoty raportów w wykonywanej pracy

Przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty

Korzystne ubezpieczenia nieruchomości dzięki wieloletniej współpracy z brokerem ubezpieczeniowym